WAREHOUSE PROJECT

ซุปเปอร์ชิป ภูเก็ต ​

ซุปเปอร์ชิป Warehouse อำเภอบางโจ จังหวัดภูเก็ต 

ขนาดอาคาร: 2,500 ตารางเมตร 

ออกแบบ ผลิต และติดตั้งโครงสร้างอาคาร