MARKET PROJECT

ตลาด และ ห้างค้าตึก

S.K.B WHOLESALE

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

MARKET HOUSE

พระราม4 กรุงเทพมหานคร

THUATHONG MARKET

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

มานะทรัพย์ทวี MARKET

อำเภอหนองวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ อาคารขนาด 1,800 ตร.ม.

อาคารเหล็กรูปแบบอื่นๆ
Y.M.F STORE

จังหวัดนนทบุรี ขนาดอาคาร 50 ตร.ม.

ตลาดกาดศรีคำ

อำเภอเมือง จังหวัดน่าน