WAREHOUSE PROJECTS

โกดัง

IYARA WANICH Warehouse Projects
THAN PRASERT 2 WAREHOUSE

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ขนาดอาคาร 5,480 ตร.ม.

IYARA WANICH Warehouse Projects
THAN PRASERT 1 WAREHOUSE

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขนาดอาคาร 10,000 ตร.ม.

IYARA WANICH Warehouse Projects
WANLI WAREHOUSE

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ขนาดอาคาร 3,600 ตร.ม.

IYARA WANICH Warehouse Projects
INTERLINK WAREHOUSE

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ขนาดอาคาร 3,250 ตร.ม.

IYARA WANICH Warehouse Projects
S.T.W WAREHOUSE

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขนาดอาคาร 625 ตร.ม.

IYARA WANICH Warehouse Projects
TONG GARDEN WAREHOUSE

อ.ภูเรือ จ.เลย ขนาดอาคาร 250 ตร.ม.

IYARA WANICH Warehouse Projects
W.K.P WAREHOUSE

อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ประกอบด้วย 4 หลัง

IYARA WANICH Warehouse Projects
PP-SYSTEM WAREHOUSE

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ขนาดอาคาร 624 ตร.ม.