MARKET PROJECT

THUATHONG MARKET

IYARA WANICH Thuathong Market

Thuathong Market   อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ประกอบด้วย 3 อาคาร

โกดังเก็บสินค้าถั่วทอง / โครงการ1   ขนาด 335 ตารางเมตร   

ถั่วทอง มาร์เก็ต / โครงการ 2 A  ขนาด 230 ตารางเมตร  

ถั่วทอง มาร์เก็ต / โครงการ 2 B  ขนาด 529 ตารางเมตร