MARKET PROJECT

ตลาดกาดศรีคำ

IYARA WANICH ตลาดกาดศรีคำ

ตลาดกาดศรีคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน    

ขนาดอาคาร 660 ตารางเมตร สูง 6 เมตร 

ออกแบบ ผลิต และติดตั้งโครงสร้างอาคาร