WAREHOUSE PROJECT

Wanli Packing Warehouse

IYARA WANICH บางกอก อินเฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

อาคารอเนกประสงค์และบรรจุภัณฑ์ โครงการ  Wanli Packing อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

ประกอบด้วยอาคาร 3 อาคาร ได้แก่ 

อาคารเหล็กสำเร็จรูป Ranbuild  ขนาดอาคาร 121.60 ตารางเมตร 

ขนาดอาคาร 920 ตารางเมตร และขนาดอาคาร 112 ตารางเมตร