GYM & STADIUM PROJECT

สวนน้ำไทย เชียงใหม่

IYARA WANICH สวนน้ำไทย เชียงใหม่

อาคารหลักในโครงการสวนน้ำไทย  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 2 อาคาร คือ

อาคาร  A  ขนาดอาคาร 1,975 ตารางเมตร สูง 8 เมตร

 อาคาร B  ขนาดอาคาร 1,200 ตารางเมตร  สูง 4 เมตร