MARKET PROJECT

เทพารักษ์ MARKET

IYARA WANICH เทพารักษ์-market

ตลาดเทพารักษ์  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ

ขนาดอาคาร  ตารางเมตร  

ขอบเขตการดำเนินงาน : ออกแบบ ผลิต  ติดตั้งโครงสร้างอาคาร