WAREHOUSE PROJECT

เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส Warehouse

IYARA WANICH เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส

อาคารเก็บสินค้าของ บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด อำเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

อาคารเหล็กสำเร็จรูปRanbuild  รุ่นBig-G ขนาดอาคาร 300 ตารางเมตร  

ออกแบบ ผลิต และติดตั้งโครงสร้างอาคาร