เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตเหล็ก บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( สหวิริยา )

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงาน Dai Dung Steel Vietnam

IYARA WANICH เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตเหล็ก บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( สหวิริยา )

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงาน Dai Dung Steel Vietnam

IYARA WANICH เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตเหล็ก บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( สหวิริยา )
IYARA WANICH เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตเหล็ก บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( สหวิริยา )
IYARA WANICH เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตเหล็ก บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( สหวิริยา )