WAREHOUSE PROJECT

แอคชวล ไซ้ส์ Warehouse

อาคารเก็บสินค้าของ บริษัท แอคชวล ไซ้ส์ จำกัด  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 

อาคารเหล็กสำเร็จรูปRanbuild  ขนาดอาคาร 220 ตารางเมตร