FACTORY PROJECT

โรงงาน CANNEW​ FACTORY

IYARA WANICH โรงงาน CANNEW

อาคารโรงงาน CANNEW   อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

ขนาดอาคาร 360 ตารางเมตร   

ออกแบบ  ผลิต  และติดตั้งโครงสร้างอาคาร