รูปแบบโครงสร้างเสาเหล็กสําหรับรองรับเครน (Crane Columns)

รูปแบบโครงสร้างเสาเหล็กสําหรับรองรับเครน (Crane Columns)

อาคารโรงงานและโกดังในงานอุตสาหกรรม มีความจําเป็นต้องติดตั้ง เครน(Over Cranes) เพื่อใช้ในการ เคลื่อนย้ายขนส่งสิ่งของที่น้ำหนักแตกต่างกันตามแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนั้นต้องตัดสินใจเลือกรูปแบบ โครงสร้างของเสาที่จะรับน้ำหนักจากเครนที่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

1)โครงสร้างพอร์ทัลเฟรมแบบด้ังเดิมที่มีแป้นหูช้างยื่นออกจากเสามารับคานรางเครน(Conventional Portal Frame with Cantilever Corbel to Support Crane Beam) ดังรูปที่ 1 ซึ่งจะมีแรงแนวดิ่งจากเครน และ โมเมนต์ที่เกิดจากแรงเยื้องศูนย์ ถ่ายแรงแนวดิ่งและโมเมนต์สําหรับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างต่อไป เสารูปแบบนี้เหมาะสําหรับเครนที่ยกของหนักน้อยกว่า 10 T.

IYARA WANICH รูปแบบโครงสร้างเสาเหล็กสําหรับรองรับเครน (Crane Columns)

2)โครงสร้างแบบเสาสเตป (Stepped Portal-Column Structure) ดังรูปที่ 2 โครงสร้างเสาจะรับคานราง เครน ที่มีความกว้างเพียงพอให้แรงถ่ายแนวดิ่งลงสู่เสาปี ก ที่เยื้องศูนย์กับแกนสะเทินของเสา ทําให้เกิดโมเมนต์ เข้าสู่เสา นําไปสู่การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างต่อไป ซึ่งโครงสร้างแบบนี้สามารถรับน้ำหนักจากเครน ได้มากกว่าแบบแรก และ มีเสาขนาดเล็กกว่าขึ้นไปรับน้ำหนักจากโครงหลังคา

IYARA WANICH รูปแบบโครงสร้างเสาเหล็กสําหรับรองรับเครน (Crane Columns)

3)โครงสร้างแบบเสาคู่(Twin Columns Structure) ดังรูปที่ 3 จะมีเสาเพื่อรับน้ำหนักจากเครนเป็นหลัก ซึ่งสามารถรองรับเครนถึง 50 T. และ มีเสาอีกต้นที่รับน้ำหนักจากโครงหลังคา โดยมีการยึดเสาทั้งสองเป็นเฟรม หรือโครงถัก ให้เป็นโครงสร้างที่แข็งแรง และยังสามารถรับแรงด้านข้างได้อย่างมีประสิทธิผลอีกด้วย

IYARA WANICH รูปแบบโครงสร้างเสาเหล็กสําหรับรองรับเครน (Crane Columns)