OTHER PROJECT

AUTOWERKS ASIA RAMA4

IYARA WANICH Autowerks Asia Rama4

Autowerks Asia Rama4  กรุงเทพมหานคร   ประกอบด้วย  4  อาคาร

อาคาร A    ขนาดอาคาร 1,760  ตารางเมตร

อาคาร B   ขนาดอาคาร 630 ตารางเมตร

อาคาร D    ขนาดอาคาร 48 ตารางเมตร 

อาคารล้างรถ และ อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดอาคาร 279 ตารางเมตร