OTHER PROJECT

ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ Cockpit

IYARA WANICH Cockpit

ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ Cockpit

แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น 2 ส่วน ได้แก่

โซนที่1  ด้านขวาของอาคารจะเป็นส่วนของออฟฟิศโซนรับรองลูกค้า 

โซนที่2 ด้านโซนซ้ายของอาคารจะเป็นพื้นที่ในส่วนงานซ่อมบำรุง 


ขอบเขตการดำเนินงาน : ขนาดอาคาร 10 X 26 สูง 7.5 เมตร  ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง (Turnkey Construction)