Engineering Knowledge By Mr.Easy EP8

Engineering Knowledge by Mr.Easy EP8

สำหรับโครงสร้างเหล็กทั่วไป เสาเหล็ก(Steel Column)จะถูกเชื่อมต่อกับแผ่นรองใต้เสาที่อาจมีลักษณะเป็น Rigid Base Plate
และลดความความแข็งลงจนกระทั่งถึง Non-rigid Base Plate ตามที่เคยนำเสนอใน
EP.7 อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มความแข็งให้กับแผ่นรองใต้เสาที่มีความบางหรือความหนาหนึ่งๆให้แผ่นรองใต้เสามีลักษณะเป็น Rigid Base plate มากขึ้น

IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr.Easy EP8
IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr.Easy EP8

เพื่อให้เกิดสภาพที่กล่าวแล้วอาจต้องใช้เหล็กเสริมความแข็งแรงที่ เรียกว่า Stiffeners เป็นแผ่นเหล็กที่มีความหนาหนึ่งๆตัดเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กเชื่อมประกบกับเสาเหล็กและแผ่นรองใต้เสาหรือเป็นเหล็กรูปพรรณหน้าตัดC- Channel หรือ หน้าตัด L ทำหน้าที่เสริมความแข็งแรง

IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr.Easy EP8
IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr.Easy EP8

ทำให้แรงต่างๆที่กระทำกับเสาถูกถ่ายไปยังแผ่นรองใต้เสาโดยไม่เสียรูปมากและยังสามารถถ่ายแรงอัดที่ยอมให้กับคอนกรีตตามที่ออกแบบไว้ สำหรับรูปแบบของ Stiffeners สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบตามผู้ออกแบบกำหนดเพื่อทำให้สามารถรับแรงอัดและโมเมนต์ดัด และยังมีความสามารถในการต้านทานการเสียรูปของเสากับแผ่นรองใต้เสา

IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr.Easy EP8
IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr.Easy EP8

บทความนี้ขอนำเสนอการศึกษาวิจัยของ Mohamadreza Shafieifar, Vahid Khonsari(2018) ได้ศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้โปรแกรม FEM กับรูปแบบรอยต่อๆตามแบบจำลอง 6 รูปแบบ(Models) ที่มีความนิยมใช้งานกันรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 เพื่อวิเคราะห์การเสียรูป (Deformation) ของโครงสร้างตามแบบจำลองต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 1-6 และผลการวิเคราะห์โมเมนต์(Moment, M) กับการเสียรูปเชิงมุม (Rotation,θ) ที่ไม่มีแรงอัดในแนวแกน แสดงดังรูปที่ 7 ซึ่งรูปแบบการเสริม Stiffeners ของแบบจำลองที่2   (2ndModel)ให้ผลการรับโมเมนต์กับการเสียรูปเชิงมุมดีที่สุดอย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์นี้ตามเงื่อนไขเฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้นในการวิจัยมีการทดลองให้แรง ในแนวแกนร่วมกับการวิเคราะห์ Moment กับ Rotation (M- θ) รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมสำหรับการออกแบบ Stiffeners ต้องพิจารณาออกแบบโดยเลือก ความหนาของ stiffeners แนวดิ่ง, ความหนาของ Top plate และ เหล็กรูปพรรณที่เลือกใช้มีผลกับการเสียรูปของ Stiffeners ซึ่งส่งผลการเสียรูปของโครงสร้างโดนรวม

Cr: ศึกษาเพิ่มเติม https://www.civilejournal.org/…/article/download/757/pd

#PEB #SteelStructure #Easybuild