OTHER PROJECT

S.A.S. INTERPLASTIC FACTORY & WAREHOUSE

IYARA WANICH S.A.S. INTERPLASTIC FACTORY & WAREHOUSE (Other)

S.A.S. INTERPLASTIC FACTORY & WAREHOUSE    อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 

ขนาดอาคาร 2,500  ตารางเมตร 

อาคารมีการแบ่งพื้นที่การใช้งานภายในของอาคารเป็น 3 ส่วน 

ส่วนที่1 จะอยู่ในส่วนหน้าของอาคารจะเป็นโซนออฟฟิศขนาด 2 ชั้น  

ส่วนที่ 2 เป็นพื้นที่สำหรับโกดังเก็บสินค้าจะอยู่ทางซ้ายออกแบบให้มีพื้นที่การใช้งานเป็น 2ชั้น  

ส่วนที่ 3 เป็นพื้นที่สำหรับไลน์ผลิตสินค้าจะอยู่ทางด้านขวาของอาคาร มีการออกแบบให้โครงสร้างหลักรองรับการติดตั้ง Over Head Crane ขนาด 5 ตัน