FACTORY PROJECT

S.A.S. INTERPLASTIC FACTORY & WAREHOUSE ​

IYARA WANICH S.A.S. INTERPLASTIC FACTORY & WAREHOUSE

S.A.S. INTERPLASTIC FACTORY & WAREHOUSE อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม

ขนาดอาคาร 2,500  ตารางเมตร

อาคารมีการแบ่งพื้นที่การใช้งานภายในของอาคารเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่1 จะอยู่ในส่วนหน้าของอาคารจะเป็นโซนออฟฟิศขนาด 2 ชั้น 

ส่วนที่ 2 เป็นพื้นที่สำหรับโกดังเก็บสินค้าจะอยู่ทางซ้ายออกแบบให้มีพื้นที่การใช้งานเป็น 2ชั้น 

ส่วนที่ 3 เป็นพื้นที่สำหรับไลน์ผลิตสินค้าจะอยู่ทางด้านขวาของอาคาร มีการออกแบบให้โครงสร้างหลักรองรับการติดตั้ง Over Head Crane ขนาด 5 ตัน