Engineering Knowledge By Mr.Easy EP11

Engineering Knowledge by Mr.Easy EP11

รู้จักกับลวดเชื่อมธูปไฟฟ้าสําหรับงานโครงสร้างเหล็ก(Stick Welding)

การเชื่อมโครงสร้างเหล็กโดยใช้ลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า (Stick Welding หรือ Manual Metal Arc (MMA) หรือ Shielded Metal Arc Welding(SWAW) เป็นที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างทั่วไปเป็นการเชื่อมอาร์คประเภทหนึ่งใช้อิเล็กโทรดหรือก้านธูปที่หุ้มด้วยฟลักซ์(Flux) โดยมีเครื่องเชื่อมทั้งแบบไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับสร้างอาร์คขึ้นระหว่างปลายอิเล็กโทรดกับผิวชิ้นงานที่เชื่อมเปลวอาร์คทําให้ผิวชิ้นงานและอิเล็กโทรดหลอมเหลวที่ผิวชิ้นงานเกิดเป็นบ่อหลอมและเนื้อวัสดุจากอิเล็กโทรดหลอมลงไปในบ่อหลอมรวมกันเกิดเป็นเนื้อเชื่อมและแนวเชื่อมฟลักซ์ที่หุ้มอิเล็กโทรดอยู่หลอมเหลวและเปลี่ยนสภาพกลายเป็นแก๊สปกคลุมและบางส่วนเกิดเป็นสแลกปกคลุมแนวเชื่อมซึ่งแก๊สปกคลุมและสแลกนี้ทําหน้าที่ป้องกันบรรยากาศรายรอบไม่ให้เข้าไปปนเปื้อนในเนื้อเชื่อม

IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr.Easy EP11

สําหรับรหัสบนตัวลวดเชื่อมและข้างกล่องลวดเชื่อมที่เราพบเห็นโดยทั่วไป เช่น AWS: E7016, AWS E6013 (ที่เราเรียนในวิชาออกแบบโครงสร้างเหล็กจะอ้างถึงลวด E60 , E70) มันหมายถึงอะไร AWS ตัวย่อของ American Welding Society คือมาตรฐานลวดเชื่อมของอเมริกาซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับและใช้กันทั่วโลก E6013 มีกำลังแรงดึงประลัยเท่ากับ 60 ksi หรือ 4,200ksc. มีแรงดึงตํ่ากว่าจึงเหมาะสําหรับการเชื่อมงานหรือ โครงสร้างที่ไม่ต้องรับนํ้าหนักหรือความแข็งแรงของแนวเชื่อมสูงเช่น เชื่อมประกอบงาน , เชื่อมหน้าต่างประตู , เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นต้นและสําหรับลวดเชื่อม E7016 มีกำลังแรงดึงประลัยเท่ากับ 70 ksi หรือ 4,900ksc. มีแรงดึงที่สูงกว่าจะนิยมนําไปใช้งานกับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องรับนํ้าหนักสูงหรือต้องการความแข็งแรงของแนวเชื่อมสูงกว่า เช่น การเชื่อมแนวยาว เชื่อมโครงสร้างอาคารสะพาน เป็นต้น

IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr.Easy EP11
IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr.Easy EP11

Cr: Welding today. Webpage https://www.youtube.com/watch?v=J8_V6OU7kh

#PEB #SteelStructure #Easybuild