Engineering Knowledge By Mr Easy EP12

Engineering Knowledge by Mr.Easy EP12

ประเภทของการเชื่อมอาร์ก(Arc Welding)

การเชื่อมอาร์ค (Arc welding) เป็นการเชื่อมโลหะชนิดหนึ่งที่ใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดเพื่อใช้สร้างอาร์คไฟฟ้าระหว่างลวดเชื่อมและฐานโลหะแหล่งพลังงานสามารถเป็นได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง (DC) หรือ ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และใช้ได้ทั้งแบบขั้วเชื่อมและลวดเชื่อมการเชื่อมชนิดนี้ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันแก๊ส ไอระเหย และขี้เชื่อม

IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr Easy EP12
IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr Easy EP12
การเชื่อมอาร์ก (Arc Welding) ในที่นี้ขอนําเสนอ 4 ประเภทที่นิยมใช้กัน
  • การเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมสารพอกหุ้ม (SMAW): เป็นกระบวนการที่ได้รับความร้อนจากการอาร์กระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงานซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้แรงกดเป็นพิเศษในการเชื่อมลวดเชื่อมและชิ้นงานบริเวณการอาร์กจะหลอมละลายรวมตัวกันเป็นแนวเชื่อม ส่วนสารพอกหุ้มจะเกิดเป็นแก๊สและสแล็กปกคลุมแนวเชื่อมจากบรรยากาศภายนอก
  • การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW): เป็นกระบวนการที่ได้รับความร้อนจากการอาร์กระหว่างลวดเชื่อมที่ป้อนเข้ามาแบบต่อเนื่องกับชิ้นงาน ทําให้ลวดเชื่อมและชิ้นงานบริเวณการอาร์กหลอมละลายรวมตัวกันเป็นแนวเชื่อม บริเวณการอาร์กจะได้รับการปกคลุมจากแก๊สที่จ่ายมาจากแหล่งกำเนิดภายนอกแบ่งออกตามชนิดของแก๊สคลุมได้ 2 ชนิด คือ การเชื่อมมิก (MIG : Metal Inert Gas)ใช้แก๊สเฉื่อย เช่น อาร์กอนหรือฮีเลียมหรือทั้งสองอย่างผสมกันมาใช้เป็นแก๊สปกคลุม อีกชนิดหนึ่งคือการเชื่อมแมก(MAG : Metal Active Gas) จะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สปกคลุม
IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr Easy EP12
IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr Easy EP12
  • การเชื่อมอาร์กลวดใส้ฟลักซ์ (FCAW): เป็นกระบวนการที่ได้รับความร้อนจากการอาร์กระหว่างลวดเชื่อมที่มีฟลักซ์อยู่ในแกนกลางซึ่งป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องกับชิ้นงาน บริเวณอาร์กจะมีแก๊สและสแล็กปกคลุมแนวเชื่อมซึ่งเกิดจากการหลอมของฟลักซ์ ถ้าต้องการแนวเชื่อมที่มีคุณภาพจะใช้แก๊สปกคลุมจากภายนอกมาช่วย เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
  • การเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์ (SAW):เป็นกระบวนการที่ได้รับความร้อนจากการอาร์กระหว่างลวดเชื่อมเปลือยที่ป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องกับชิ้นงาน โดยลวดเชื่อมจะหลอมละลายเติมในแนวเชื่อมและบางครั้งอาจเติมแท่งลวดเชื่อมเสริมเข้าไปบริเวณอาร์กจะถูกปกคลุมด้วยฟลักซ์ป่นเป็นผงละเอียดทําให้เกิดการอาร์กอยูใต้ฟลักซ์ ซึ่งฟลักซ์ส่วนหนึ่งจะหลอมละลายเป็นสแล็กปกคลุมแนวเชื่อม

    Cr: การเชื่อมเหล็กแบบต่างๆ เป็นกระบวนการในการเชื่อมติดเนื้อวัสดุเข้าด้วยกัน (thanasarn.co.th)
    #PEB #SteelStructure #easybuild

ไอยราวาณิชย์ ให้บริการรับสร้างโรงงานสําเร็จรูปด้วยโครงสร้างเหล็ก PEB ที่มาพร้อมกับฟังค์ชันการใช้งานซึ่งสามารถรองรับการติดตั้งเครนเหนือศีรษะ และยังรองรับการก่อสร้างโรงงานได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมงานรับประกันงานออกแบบโครงสร้างถึง 10 ปี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท