WAREHOUSE PROJECT

UBOL NAVAKIT WAREHOUSE

โกดังเก็บสินค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลนวกิจ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี

ขนาดอาคาร 2,160 ตารางเมตร

 

ขอบเขตงาน : ออกแบบ  ผลิต  และติดตั้ง